Leefloonfraude: juridisch sluitende aanpak door OCMW is mogelijk

30-11-2017

30-11-2017

Uitkeringsfraude is onaanvaardbaar en moet hard aangepakt worden. Naar aanleiding van het voorstel van het Antwerpse OCMW om privé-onderzoeksbedrijven in te schakelen, lanceerde CD&V Antwerpen een alternatief voorstel om leefloonfraude op te sporen met behulp van zogenaamde dubbelbelastingverdragen. “Door de automatische uitwisseling van informatie over buitenlands vermogen en het doorstromen daarvan naar de OCMW’s, kan de overheid zélf op een efficiënte wijze deze fraude aanpakken.”, zegt Antwerps CD&V-Volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigde in het parlement dat hij werk maakt van deze piste.

 


Wanneer personen waardevol bezit hebben in het buitenland, is het mogelijk dat iemands  leefloon wordt stopgezet. Het is namelijk zo dat men eerst het eigen vermogen moet aanwenden, vooraleer men beroep kan doen op een uitkering van het OCMW. Eind september van dit jaar kondigde de voorzitter van het Antwerpse OCMW aan dat hij ‘naar Nederlands voorbeeld’ privédetectives wil inzetten om leefloonfraude op te sporen. In opdracht van het Antwerpse OCMW zouden deze private onderzoeksbureaus dan op zoek gaan naar buitenlandse huizen van leefloonkandidaten. “Hoewel we het eens zijn over de doelstelling, namelijk fraude detecteren en aanpakken, hadden en hebben we ernstige vragen bij deze aanpak.”, vertelt Lanjri. De piste blijkt ook juridisch niet onderbouwd.  CD&V onthield zich tijdens de zitting van de OCMW-raad op dit punt en stelde bij monde van Antwerps lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, Kris Peeters, voor om fraude op te sporen via dubbelbelastingverdragen. “Deze piste is wél juridisch sluitend en valt volledig onder de bevoegdheid van de overheid, zonder uitbesteding aan private partners.”, licht Peeters toe.

 

In een antwoord op een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri stelt de minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) nu dat hij van plan is een administratief akkoord te sluiten met Marokko over de automatische uitwisseling van gegevens over onroerende goederen en inkomsten. “Dergelijk akkoord is noodzakelijk om de informatie-uitwisseling door middel van het reeds bestaande dubbelbelastingverdrag in gang te zetten.”, aldus Lanjri. Daarnaast heeft de minister in zijn antwoord ook verklaard te onderzoeken of het mogelijk is of die informatie op een efficiënte manier kan doorstromen naar de OCMW’s. “Deze manier is veel beter, efficiënter en minder kostelijk dan het inschakelen van privé-onderzoeksbedrijven.”, stelt Lanjri.

 

Via het Belgische arsenaal aan dubbelbelastingverdragen kunnen de verschillende overheden inderdaad gemakkelijk aan informatie over buitenlands bezit geraken. “Zulke verdragen bestáán al. Ons land heeft momenteel al meer dan 100 dubbelbelastingverdragen onder meer met Nederland, Frankijk, Luxemburg, Uruguay, Turkije en Marokko. Die landen geven aan de Belgische fiscus door wat Belgische onderdanen ginds bezitten. De OCMW's mogen die gegevens niet inkijken, maar volgens ons kan dat wellicht wel via het aanslagbiljet. De minister volgt ons nu in deze redenering en geeft aan  dat deze optie mogelijk is als er ook een administratief akkoord is. Hij is bereid een administratief akkoord te sluiten met landen zoals Marokko om een automatische uitwisseling van gegevens inzake onroerende goederen en inkomsten mogelijk te maken. Daarnaast gaf hij zijn administratie de opdracht na te gaan of het mogelijk is die informatie op een efficiënte manier te laten doorstromen naar de OCMW’s. Het spreekt voor zich dat we deze piste moeten bewandelen voor alle landen.”, aldus Lanjri.

 

Volgens Lanjri moet ook verder dan louter uitkeringsfraude gekeken worden, omdat het Belgische verdragennetwerk voldoende kansen biedt om alle mogelijke fraude aan te pakken. “We kunnen ook met andere landen, waarmee we al dergelijke dubbelbelastingverdragen hebben, administratieve akkoorden sluiten. Neem nu Zwitserland. Buitenlands bezit, zowel roerend als onroerend, van Belgische belastingplichtigen kunnen we op deze manier ook gemakkelijker te weten komen. De strijd tegen sociale én fiscale fraude kan op die manier opgevoerd worden, zeker gezien de recente onthullingen in Panama Papers en Paradise Papers.”, besluit het Kamerlid.

 

Pers

Gazet van Antwerpen, 01/12/2017, België klopt aan bij Marokkaanse belastingdienst (c)

Knack.be, 01/12/2017, CD&V wil af van privédetectives die leefloonfraude opsporen.

Demorgen.be, 01/12/2017, CD&V wil geen privédetectives om leefloonfraude op te sporen.

Het Laatste Nieuws, hln.be, 01/12/2017, CD&V wil geen privédetectives om leefloonfraude op te sporen.