28-02-2018

“Eén op de vijf mensen in armoede vindt de weg naar hulp niet”, zegt het platform StopArmoede.nu. Een honderdtal mensen klaagde deze situatie maandag aan. Samen met CD&V Antwerpen organiseerde ik vorig jaar een Ronde Tafel Armoede, om in dialoog te gaan met mensen uit het werkveld, academici en experten op het gebied van armoedebestrijding en samen voorstellen uit te werken om kansarmoede beter aan te pakken in de stad.

CD&V heeft de ambitie om armoede structureel aan te pakken in Antwerpen en pleit net als het platform StopArmoede.nu voor meer maatwerk voor mensen in armoede. Want het klopt, mensen in kansarmoede hebben het erg moeilijk om de hulp te krijgen die ze nodig hebben, de nodige informatie hierover te vinden, te begrijpen, aan te vragen en vlot geholpen te worden. Daarom willen we zorgen dat elke Antwerpenaar de hulp krijgt waar hij recht op heeft.

Daarom wil CD&V in de volgende legislatuur werk maken van:

  • Een structurele samenwerking van hulpverleners van OCMW, CAW en andere diensten in het opsporen van verborgen armoede en van onderbescherming.
  • Het proactief screenen van alle rechten door gebruik te maken van de rechtenverkenner (www.rechtenverkenner.be) Dit zowel bij iedereen die een hulpvraag stelt als door zelf als hulpverlener op (huis)bezoek te gaan. Antwerpse rechten en rechten per district worden steeds opgenomen in de rechtenverkenner. De juiste toegang van de OCMW-medewerkers tot de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid zorgt dat zij niet langer enkel kunnen ingaan op de concrete vraag waarmee de cliënt naar hen toestapt, maar onmiddellijk verder moeten onderzoeken waar mensen nog recht op hebben en dit samen met hen in orde brengen zodat ze de voordelen die bestaan op het lokale, Vlaamse of federale niveau niet mislopen.
  • Het automatisch toekennen van rechten, zodat mensen in armoede extra toelagen voor bijvoorbeeld energie, wonen en gezondheid maximaal automatisch ontvangen.
  • Het geven van aanvullende steun aan wie het nodig heeft. Bij de toekenning van aanvullende steun (verwarmingstoelage, schooltoelage, installatiepremie …) moet gekeken worden naar de persoonlijke situatie van de hulpvrager en niet zozeer naar zijn/haar statuut. Ook wie geen leefloon ontvangt, kan recht hebben op aanvullende steun.
  • Maatwerk. Mensen in armoede kampen met heel wat problemen, niet alleen met werkloosheid. De hulpverlener uit OCMW of CAW moet dan ook de domeinen (werk, welzijn, wonen…) kunnen overstijgen en zorgen voor een integrale aanpak. Activeringstrajecten zijn veel meer dan het weghalen van mensen uit een of andere uitkering. We willen voldoende aandacht voor nazorg en begeleiding op de werkvloer.

CD&V pleit ook voor het invoeren van een stedelijke armoedetoets. Beleidsbeslissingen die een impact hebben op mensen in armoede worden onderworpen aan deze toets. De stad maakt gebruik van ervaringskennis en wetenschappelijke inzichten om beleidsbeslissingen te toetsen en waar nodig bij te sturen. Hiervoor wordt werk gemaakt van een adviesorgaan waarin mensen in armoede, veldwerkers, wetenschappers en de stadsdiensten vertegenwoordigd zijn. We gaan voor klare taal bij beleidsbeslissingen en de communicatie met burgers.

Tot slot is ook de alleenstaandenreflex van belang: gezien het hogere armoederisico bij alleenstaande ouders kan de stad bijvoorbeeld middelen uittrekken voor goedkopere toegang tot stedelijke kinderopvang, culturele activiteiten, jeugdwerking, schoolkosten binnen het stedelijk onderwijs.

CD&V Antwerpen wil haar verantwoordelijkheid nemen en de strijd tegen armoede in Antwerpen hoog op de agenda zetten. De komende maanden zal de dialoog met experten en mensen uit het werkveld verdergezet worden. Samen met onze lijsttrekker Kris Peeters zet ik mijn schouders onder dit ambitieus project. “Elk kind dat met een lege boterhammendoos naar school moet vertrekken, is een schande voor heel onze stad en een verantwoordelijkheid voor het beleid”, zo stelt Peeters. Wat ons betreft, is er geen plaats voor armoede, maar wél voor de mensen in armoede. Wij geloven in de kracht van iedere mens en in de kracht van de gemeenschap. En wij geloven dat we dit met solidariteit en verantwoordelijkheid kunnen aanpakken.

Pers

Gazet van Antwerpen, 28/02/2018, 'CD&V strijdt tegen armoede - Alleenstaande ouders hebben hoger armoederisico dus moet stad hen helpen'.