Achterstand in naturalisatiedossiers wordt aangepakt

23-07-2018

23-07-2018

We hebben in ons land 11.358.357 inwoners, waarvan 1.327.776 personen van vreemde nationaliteit. De afgelopen drie jaar kwamen er in ons land 105.518 nieuwe Belgen bij. De afgelopen 20 jaar gaat het om 847.056 nieuwe Belgen, minder dan een miljoen. Het Belg worden door naturalisatie, de uitzonderingsprocedure via de Kamer, vertegenwoordigt slechts een klein deel van het totale aantal nationaliteitsverwervingen. Voor diezelfde periode van drie jaar gaat het om 12.075 personen. Daarbij gaat het voornamelijk om erkende vluchtelingen, maar ook om mensen uit Marokko, Congo, Roemenië en Armenië.  

In 2012 wijzigde de Kamer de Belgische nationaliteitswet, die in werking trad op 1 januari 2013.

Voortaan moet wie Belg wil worden aan strengere criteria voldoen. Men moet minimaal 5 jaar legaal in het land verblijven, één van de drie officiële landstalen kennen, en voldoen aan de criteria van maatschappelijke integratie en economische participatie, zeg maar het bewijs leveren van inburgering en aantonen dat men een bepaalde periode in die vijf jaar gewerkt heeft. Het doel van de nieuwe wet was niet om minder mensen Belg te maken, maar wel om hen aan te zetten tot maatschappelijke integratie en economische participatie. Deze strengere regels vragen inspanningen van mensen die Belg willen worden.

Met de wetswijziging werd ook de procedure voor naturalisatie een uitzonderingsprocedure. De nationaliteitsverklaring (Belg worden indien men voldoet aan de criteria opgenomen in de wet) is voortaan de regel. De gunstprocedure (naturalisatie) waarbij de Kamer van Volksvertegenwoordigers iemand de nationaliteit toekent, is na de wetswijziging enkel voor uitzonderlijke gevallen van mensen die een buitengewone verdienste hebben bewezen of kunnen bewijzen op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak voor ons land en hierdoor een bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de internationale uitstraling van België.

De commissie Naturalisaties zat echter nog met een forse achterstand ten opzichte van voor de wetswijziging in 2013. Op 1 juli 2014 wachtten nog 36.642 dossiers op behandeling. Die achterstand werd doorheen de legislatuur al stelselmatig weggewerkt. Vandaag blijven er nog + 7.500 achterstallige dossiers over.

Het is de bedoeling om tegen het einde van de legislatuur alle dossiers minstens één keer behandeld te hebben in de commissie en zo de achterstand maximaal weg te werken. Er zullen altijd dossiers zijn die worden uitgesteld bijvoorbeeld om een bijkomend advies van het parket in te winnen of om mensen een tweede kans te geven om de taal te leren. Niet alle kandidaten krijgen bovendien goed nieuws te horen, er zijn ook heel wat dossiers die afgekeurd of afgesloten worden, omdat die mensen inmiddels via de gemeentelijke procedure Belg zijn geworden, nooit hun dossier hebben vervolledigd, omdat ze zijn overleden of verhuisd naar het buitenland.

Pers

De Standaard, 23/07/2018, '37.468 nieuwe Belgen, steeds minder via naturalisaties' (c)